Exhibition of various Human body systems

Academic

16 Feb 23

Jointly organized by Department of Rachana & Kriya Shareer

 

Sr. No.

System Presenters
1 Respiratory System 1 Kishor Pardhi
2 Ganesh Shejul
3 Kajal Yadav
4 Pooja Patil
5 Dipti Patil
2 Circulatory system 1 Tekchand Bhandarkar
2 Mohit Bhandarkar
3 Gaurav Daiya
4 Anurag Deshmukh
5 Paras Bhoyar
3 Nervous System 1 Vidhi Verma
2 Megha Khade 
3 Rajashree Ekare
4 Bhushan Thakare
5 Shital Torkad
4 Excretory System 1 Vanshika Harinkhede 
2 Avanti Joshi 
3 Simrah Fatimah 
4 Mufaiz Syed
5 Samadhan Borkar
5 Female Reproductive system  1 Sunil Surdakar
2 Abhishek Sagde-Patil 
3 Nitin Jadhav 
4 Vikram Sukre-Patil 
5 Aadil Syed
6 Digestive System 1 Priya Maske 
2 Rutuja Ratale
3 Arpita Kole
4 Shahana Syyed
5 Roshni Sonekar
7 Liver & Gall bladder 1 Nikita Mane
2 Gunjan Meshram 
3 Anagha Sangewar 
4 Punam Shetwad 
5 Arfat Ali
8 Integumentary system  1 Vaibhavi Delmade
2 Divya Nagose
3 Sakshi Chauhan
4 Apurva Patle
5 Pranita Baswante
Guided by

Dr. Raviraj Pardeshi (Professor, Kriya Shareer)

Dr. Priya Meshram (Asst. Professor, Kriya Shareer)

Dr. Sharda Milmile (Asst. Professor, Rachana Shareer)

Share

Suggested Events